Шановні відвідувачі нашого Інтернет - сайту!

.....Вітаємо Вас і щиро дякуємо за виявлений інтерес до нашої організації. Дніпропетровська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки є однією з найпотужніших у майже двохмільйонному профспілковому загалі освітян України.

.....Наш обласний комітет Профспілки опікується проблемами правового, соціально – економічного захисту членів профспілки, сприяє задоволенню їх духовних та культурних інтересів, організовує контроль за втіленням в галузі відповідних законів та законодавчих актів. Значна увага приділяється оздоровленню працівників, студентів, членів їх сімей.

.....Будемо раді, якщо інформація нашого сайту стане Вам у пригоді, допоможе вирішити назрілі питання. Закликаємо членів Профспілки до єдності та співпраці і запевняємо, що обласний комітет Профспілки завжди буде стояти на заваді порушень ваших прав і свобод.

Президія обкому Профспілки

Нове у фотоальбомі

Анонси

Вісті з профорганізацій

Профспілковий гімн

Календар свят та подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Контакти

Дніпропетровський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України

49000, м. Дніпро,

просп. Д. Яворницького, 93

Тел./факс: (056) 744-58-55

E-mail: profspilka.dnepr@ua.fm

Пошук

Друкe-mail

З текстом Угоди на 2011-2015 роки можна ознайомитись тут:

 

У Г О Д А

між головним управлінням освіти і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

та Дніпропетровським обласним комітетом

Профспілки працівників освіти і науки України

на 2011 – 2015 роки м. Дніпропетровськ

 

 

 

2011 р.

 

 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Угоду на 2011-2015 роки (далі - Угода) між головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації – органом виконавчої влади та обкомом Профспілки працівників освіти і науки України – повноважним представником найманих працівників (далі - Сторони) укладено відповідно до Закону України „Про колективні договори і угоди”, Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011 – 2015 роки, законів про освіту, інших законодавчих актів України.

 

1.2. На підставі Угоди, яка є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин в галузі та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників, осіб, які навчаються, та власників (уповноважених ними органів).

 

1.3. Угода визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їх співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи навчальних закладів та установ освіти (далі – заклади), науки, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, осіб, які навчаються, забезпечення їх конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві.

 

1.4. Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на всіх працівників закладів освіти, науки та осіб, які навчаються, та які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

 

1.5. Гарантії, передбачені Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчі від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною, Галузевою та даною Угодою. Колективними договорами та угодами для працівників та осіб, які навчаються, можуть встановлюватись додаткові, порівняно з цією Угодою, трудові та соціальні гарантії в межах передбачених кошторисами видатків.

 

1.6. Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною домовленістю Сторін Зміни й доповнення вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов’язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін.

 

1.7. Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та Генеральної, Галузевої угод вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії Угоди – тільки після переговорів Сторін у наступному порядку: - одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо внесення зміни до Угоди; - у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори; - після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформлюється відповідний протокол.

 

1.8. Обком Профспілки працівників освіти і науки України у п’ятиденний термін з дня підписання Угоди (змін) подає її на повідомну реєстрацію та у двотижневий термін з дня реєстрації забезпечує доведення змісту Угоди до головного управління освіти і науки облдержадміністрації та комітетів профспілки.

 

2. Термін дії Угоди

 

2.1. Угода укладена на 2011-2015 роки, набирає чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

 

2.2. Жодна із сторін, що уклали Угоду, не може впродовж встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.

 

2.3. Сторони забезпечують впродовж дії Угоди моніторинг чинного законодавства України з визначених Угодою питань, сприяють реалізації законодавчих норм щодо прав та гарантій працівників, осіб, які навчаються, ініціюють їх захист.

 

2.4. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників, осіб, які навчаються, про стан виконання норм, положень і зобов’язань Угоди.

 

3. Створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузі

 

3.1. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації:

 

3.1.1. Створюватиме необхідні організаційні, матеріально-фінансові умови для реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти і науки.

 

3.1.2. Спрямовуватиме діяльність органів управління освітою, керівників закладів освіти, на створення умов для безумовної реалізації прав громадян на освіту.

 

3.1.3. В межах повноважень вживатиме заходів щодо безумовного виконання норм законів в галузі освіти, що стосуються соціально-економічних гарантій, прав та інтересів працівників, осіб, які навчаються, недопущення їх зупинення та скасування, зокрема під час формування та прийняття бюджету на відповідні роки.

 

3.1.4. Організує систематичну роботу для забезпечення підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних кадрів.

 

3.1.5. Вживатиме заходів для передбачення видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 

3.1.6. Домагатиметься фінансування галузі з помісячним розписом асигнувань в обсягах, передбачених чинним законодавством.

 

3.1.7. Забезпечить стабільне функціонування підвідомчих навчальних закладів освіти і науки, раціональне використання коштів загального та спеціального фондів, недопущення їх вилучення.

 

3.1.8. Контролюватиме фінансово-господарську діяльність закладів освіти і науки, що фінансуються з обласного бюджету.

 

3.1.9. Періодично заслуховуватиме на засіданнях колегії головного управління освіти і науки облдержадміністрації питання про стан дотримання чинного трудового законодавства в закладах освіти і науки.

 

3.1.10. Забезпечить у повному обсязі фінансування заходів соціального захисту в період навчання у навчальних закладах студентів та учнів, які мають статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів та учнів з їх числа, а також студентів та учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, студентів та учнів - інвалідів, студентів та учнів із малозабезпечених і багатодітних сімей, студентів та учнів, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

3.1.11. Вживе заходів для реалізації положень, передбачених ст.ст. 14, 55, 57 Закону України „Про освіту” в частині соціально-економічного забезпечення працівників освіти.

 

3.1.12. Сприятиме збереженню мережі закладів освіти, особливо у сільській місцевості, та обсягів їх фінансування, поліпшенню фінансування позашкільних навчальних закладів за рахунок коштів відповідних бюджетів.

 

3.2. Сторони Угоди, керуючись принципами соціального партнерства, усвідомлюючи відповідальність за функціонування і розвиток установ і закладів освіти, необхідність покращення становища працівників, домовилися: 3.2.1. Сприяти підвищенню якості освіти, результативності діяльності установ, конкурентоздатності працівників на ринку праці.

 

3.2.2. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи закладів освіти і науки.

 

3.2.3. Брати участь у діючих органах соціального партнерства.

 

3.2.4. Приймати участь у організації, підготовці та проведення заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників освіти.

 

3.2.5. Вживати заходів для недопущення прийняття законодавчих актів, які загрожують звуженням прав і свобод громадян в галузі освіти, зокрема тих, що стосуються: ліквідації мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості; скасування заборони ліквідації, реорганізації та перепрофілювання загальноосвітніх, дошкільних, інших закладів освіти; зміни нормативів щодо наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп дошкільних і позашкільних навчальних закладів, передбачених положеннями ст.14 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 14 Закону України «Про дошкільну освіту» та ст.18 Закону України «Про позашкільну освіту», а також норм щодо кількості учнів у групах при поділі класів для вивчення окремих предметів; збільшення кількості студентів на одного викладача у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, введення таких нормативів у навчальних закладах I-II рівнів акредитації; збільшення обсягу педагогічного навантаження порівняно з передбаченим ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» та ст. 22 Закону України «Про позашкільну освіту»; зменшення кількості годин в навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів; посилення інтенсифікації праці науково-педагогічних і педагогічних працівників; скорочення чисельності педагогічних і науково-педагогічних і працівників; зміни умов нормування праці педагогічних працівників, зокрема включення обсягу педагогічної роботи, пов’язаної із зовнішнім незалежним оцінюванням, до педагогічного навантаження педагогічних працівників.

 

3.2.6. Сприяти вирішенню питання щодо забезпечення проведення індексації та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат.

 

3.2.7. Домогтися єдиної системи підпорядкованості і фінансування дошкільних навчальних закладів.

 

3.2.8. Попереджувати виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення - прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів ( конфліктів)”.

 

3.3. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, обком Профспілки працівників освіти і науки України вживуть заходи для недопущення:

 

3.3.1. Встановлення обмежень виплати стипендії студентам та учням, які мають середній бал успішності 4 і вище при 5-ти бальній системі оцінювання знань та 7 і вище – при 12-ти бальній системі оцінювання знань;

 

3.3.2 Звуження гарантій на пільговий проїзд студентів та учнів у транспорті, передбачених ст. 9 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";

 

3.3.3. Запровадження норм про відшкодування вартості навчання студентами у разі порушення ними угоди про працевлаштування. 3.4. Обком Профспілки зобов’язується:

 

3.4.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладах освіти і науки.

 

3.4.2. Утримуватись від організації страйків з питань, включених до Угоди, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.

 

4. Зайнятість

 

4.1. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації зобов’язується:

 

4.1.1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до законів України „Про зайнятість населення”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, інших законодавчих актів в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

 

4.1.2. Спільно з відповідними органами державної служби зайнятості населення брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

 

4.1.3. Забезпечити аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних звітів та розглядати це питання разом з обкомом Профспілки працівників освіти і науки України одночасно з підсумками виконання Угоди.

 

4.1.4. Вживати заходів для недопущення в закладах освіти і науки масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3 відсотка чисельності працівників впродовж календарного року).

 

4.2. Сторони Угоди рекомендують керівникам органів управління освітою, закладів освіти і науки, відповідним профспілковим органам:

 

4.2.1. Проводити спільні консультації з головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації, обкомом Профспілки працівників освіти і науки України з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотків чисельності працівників.

 

4.2.2. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладів, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

 

4.2.3. Забезпечити працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця в закладах освіти і науки незайнятого населення, зареєстрованого у державній службі зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому перевагу професійно досвідченим працівникам та випускникам закладів освіти.

 

4.2.4. Сприяти поширенню інформації щодо потреб ринку праці в галузі освіти через засоби масової інформації.

 

4.2.5. Передбачати у колективних договорах закладів освіти і науки заходи щодо попередження безробіття, створення нових (додаткових) робочих місць.

 

4.2.6. Вжити заходів для недопущення запровадження такого режиму роботи працівників дошкільних навчальних закладів, який може призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати).

 

4.2.7. З метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії: - при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження; - залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку; - передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п.74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

 

4.3. Обком Профспілки працівників освіти і науки України зобов`язується сприяти роботі молодіжних центрів праці, розвитку їх взаємодії з державною службою зайнятості.

 

5. Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та відпочинку

 

5.1. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації зобов’язується:

 

5.1.1. Сприяти удосконаленню правового механізму атестації педагогічних працівників.

 

5.1.2. Забезпечити контроль за розробкою в закладах освіти і науки правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

5.1.3. Забезпечити дотримання на місцях : - встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників галузі; - нормативних документів щодо порядку здачі в оренду приміщень та обладнання.

 

5.1.4. Забезпечити контроль за: - застосуванням у галузі надурочних робіт, допускаючи їх лише у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством; - наданням працівникам галузі щорічних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним законодавством.

 

5.1.5. Забезпечити встановлення педагогічним і науково-педагогічним працівникам скороченої тривалості робочого часу відповідно до чинного законодавства.

 

5.2. Сторони угоди домовилися, що:

 

5.2.1. Періоди, впродовж яких у навчальних закладах не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педа¬гогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

5.2.2. Залучення учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період, здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

 

5.2.3. Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.

 

5.2.4. Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.

 

5.2.5. Режим виконання організаційної, методичної, наукової роботи регулюється правилами внутрішнього трудового розпорядку вищого навчального закладу, планами науково-дослідних робіт, програмами, індивідуальними планами робіт. Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими локальними актами можна регулювати виконання зазначених видів робіт як безпосередньо у вищому навчальному закладі, так і за його межами.

 

5.3. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації рекомендує органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки:

 

5.3.1. Створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу.

 

5.3.2. При складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих “вікон”).

 

5.3.3. Не допускати звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи до закінчення навчального року.

 

5.3.4. Не допускати укладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності.

 

5.3.5. Обмежити укладення строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробовування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку з ініціативи власника (крім наукових та науково-педагогічних працівників).

 

5.3.6. При застосуванні контрактної форми трудового договору вважати обов’язковим надання додаткових порівняно з чинним законодавством пільг, гарантій та компенсацій. Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 Кодексу законів про працю України, вважати такими, що укладені на невизначений строк.

 

5.3.7. Забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективними договорами на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем (додаток № 1).

 

5.3.8. Встановлювати та надавати інші види оплачуваних відпусток (у разі особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких родичів, для догляду за хворим членом сім’ї, батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих у іншій місцевості, батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи, ветеранам, донорам тощо), в тому числі головам виборних органів Профспілки, які працюють на громадських засадах, на умовах колективних договорів.

 

5.3.9. Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам закладів освіти і науки, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу.

 

5.3.10. Розширювати переліки категорій працівників, яким за бажанням може надаватися щорічна відпустка повної тривалості до закінчення 6-місячного терміну безперервної роботи в цій установі, організації на умовах колективного або трудового договорів. Оплату відпусток здійснювати в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел.

 

5.3.11. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо надання в повному обсязі гарантій і компенсацій працівникам закладів та установ освіти, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від виробництва незалежно від наявності у них путівок для лікування в санаторіях-профілакторіях інститутів післядипломної педагогічної освіти.

 

5.3.12. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників, учні та студенти яких стали переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських і студентських олімпіад, конкурсів, турнірів.

 

5.3.13. Домогтися запровадження пільгового користування для студентів, у тому числі тих, які є переможцями всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів, послугами бібліотек, музеїв, виставок, театрів, спортивних закладів.

 

5.3.14. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення працівників про введення нових і зміну чинних умов праці, зокрема педагогічних працівників щодо обсягу навчального (педагогічного) навантаження на наступний навчальний рік, не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.

 

5.3.15. Затверджувати кошториси, плани використання бюджетних коштів, штатний розпис, графіки відпусток, навчальне навантаження педагогічних, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів разом з профкомом закладу.

 

5.3.16. Погоджувати з профкомами: - запровадження змін, перегляд умов праці; - час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерву.

 

5.3.17. Забезпечити організацію для вчителів, керівників установ і закладів освіти, працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти та методичних кабінетів короткотермінові курси, семінари, конференції з питань законодавства про освіту, трудового законодавства.

 

5.3.18. Вжити додаткових заходів для забезпечення освітніх закладів і установ педагогічними кадрами.

 

5.3.19. Забезпечити встановлення тижневого аудиторного навантаження для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра – не більше 30 годин, спеціаліста – 24 години, магістра – 18 годин відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

 

5.3.20. Вжити заходів для посилення організаційно-методичного забезпечення самостійної роботи студентів, підвищення наукового і методичного рівня навчальної літератури та дидактичних матеріалів.

 

5.3.21. Затверджувати посадові інструкції працівників закладів та установ освіти і науки їх керівниками за погодженням з профспілковими комітетами.

 

5.4 Обком Профспілки працівників освіти і науки України вживе заходів щодо:

 

5.4.1. Забезпечення нормативними документами з питань трудового законодавства територіальних комітетів (рад) Профспілки, проведення навчання з питань законодавства про працю, застосування його норм у практичній роботі.

 

5.4.2. Організації громадського контролю за додержанням законодавства про працю в установах та закладах освіти.

 

5.4.3. Забезпечення співпраці з органами управління освітою з метою попередження порушень норм законодавства. 6. Нормування і оплата праці.

 

6.1 Головне управління освіти і науки облдержадміністрації зобов’язується:

 

6.1.1. Вживати заходів для дотримання в закладах освіти і науки законодавства про оплату праці.

 

6.1.2. Сприяти забезпеченню реалізацію положень Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні” від 30 вересня 2010 року, що стосуються: - поетапного підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників та приведення цих розмірів у відповідність до вимог ст. 57 Закону України „Про освіту”; - поширення виплати 20-відсоткової надбавки, встановленої з метою підвищення престижності педагогічної праці, на всі категорії педагогічних працівників.

 

6.1.3. Вживати заходів для встановлення: - розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду на рівні не нижче мінімальної заробітної плати; - підвищених посадових окладів працівникам, яким присвоєні почесні, вчені, педагогічні звання та наукові ступені, замість здійснення доплат за ці звання та наукові ступені.

 

6.1.4. Вжити заходів для забезпечення виплати доплат педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів у розмірах, визначених ст.22 Закону України “Про позашкільну освіту”.

 

6.1.5. Здійснювати перегляд і введення нових умов оплати праці з обов’язковим погодженням з обкомом Профспілки працівників освіти і науки України.

 

6.2 Сторони Угоди домовилися:

 

6.2.1. Забезпечити дотримання положень ст. 32 Закону України “Про вищу освіту” стосовно реалізації прав керівниками вищих навчальних закладів самостійно затверджувати структуру та штатні розписи навчальних закладів за умови попереднього погодження їх з профспілковими комітетами.

 

6.2.2. Вживати заходів для своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам закладів освіти і науки за період відпусток, а також поточної заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

 

6.2.3. Кваліфікувати несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати як грубе порушення законодавства про працю та цієї угоди і вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства.

 

6.2.4. Проводити моніторинг та регулярно, не рідше одного разу на квартал, обмінюватися інформацією про стан дотримання законодавства і положень угоди у сфері оплати праці та здійснювати заходи за фактами виявлених порушень.

 

6.2.5. Вживати заходів для: - удосконалення умов оплати праці працівників галузі, зокрема музичних керівників дошкільних навчальних закладів, працівників методичних кабінетів, спеціалістів управлінь, відділів освіти, бухгалтерій, старших лаборантів, завідувачів лабораторій вищих навчальних закладів, інженерів з охорони праці та інших працівників з метою підвищення рівня заробітної плати; - забезпечення реформування умов оплати праці працівників галузі з метою приведення їх до норм законодавства про освіту з урахуванням положень Рекомендацій про положення учителів, викладачів вищої школи, розроблених ЮНЕСКО.

 

6.2.6. Опрацьовувати в межах визначених законодавством повноважень проекти законодавчих актів щодо оплати праці працівників освіти, науки; направляти відповідні пропозиції до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

 

6.3. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти і науки:

 

6.3.1. При встановленні вчителям, викладачам навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предметів у класах, групах.

 

6.3.2. Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше ставки. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати іншим вчителям, викладачам. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року.

 

6.3.3. Вживати заходів для забезпечення учителів, викладачів викладацькою роботою в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості довантажувати їх до встановленої норми годин іншими видами навчально-виховної роботи.

 

6.3.4. З метою дотримання вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601, при встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами: - не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів, за завідування якими встановлюється додаткова оплата; - забезпечити оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами.

 

6.3.5. Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків по завідуванню відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників.

 

6.3.6. Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективних договорів з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами.

 

6.3.7. Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 40 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

 

6.3.8. Забезпечити оплату праці відповідно до ст. 106 КЗпП України як за надурочну роботу в подвійному розмірі: - працівникам дошкільних навчальних закладів за роботу понад встановлену норму з причини невиходу на роботу змінника або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи; - працівникам дитячих оздоровчих таборів, які виконують з ініціативи роботодавця роботу за межами робочого часу, встановленого графіками роботи.

 

6.3.9. Здійснювати оплату праці в галузі за роботу в надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні у подвійному розмірі.

 

6.3.10. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі на підставі положень колективних договорів і угод.

 

6.3.11. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати в робочі дні у строки, встановлені колективним договором з дотриманням положень ст. 24 Закону України “Про оплату праці”. Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначати в колективних договорах за погодженням з профкомами, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

 

6.3.12. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні.

 

6.3.13. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

 

6.3.14. Забезпечувати компенсацію втрати частини заробітної плати через порушення термінів її виплати згідно з чинним законодавством.

 

6.3.15. Своєчасно здійснювати індексацію грошових доходів працівників, осіб, які навчаються, відповідно до чинного законодавства у зв’язку із зростанням цін і тарифів на споживчі товари та послуги.

 

6.3.16. Передбачити в кошторисах видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ і закладів освіти, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірі не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.

 

6.3.17. Забезпечити матеріальне стимулювання працівників, нагороджених знаком “Відмінник освіти України”, а також переможців конкурсів “Учитель року”, “Класний керівник”.

 

6.3.18. Забезпечувати оплату праці працівників закладів та установ освіти і науки за заміну будь-яких категорій тимчасово відсутніх працівників.

 

6.3.19. Передбачати відповідні зобов’язання з оплати праці в колективних договорах, угодах.

 

6.4. Обком Профспілки працівників освіти і науки України зобов’язується:

 

6.4.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням в установах та організаціях галузі освіти законодавства про працю, зокрема за виконанням договірних гарантій з оплати праці та термінів її виплати.

 

6.4.2. Забезпечувати взаємодію з органами виконавчої влади, органами державного нагляду для вирішення питань, пов’язаних із реалізацією права працівників на своєчасну і в повному обсязі оплату праці.

 

6.4.3. Надавати консультації та правову допомогу працівникам-членам Профспілки щодо захисту їх прав з питань оплати праці та представляти інтереси у комісіях з питань трудових спорів та судах.

 

6.4.4. Забезпечити систематичний аналіз і оцінку стану реалізації законодавства з питань оплати праці, підготовку пропозицій щодо удосконалення цієї роботи.

 

6.4.5. Інформувати головне управління освіти і науки облдержадміністрації про випадки порушення законодавства в окремих установах, організаціях для вжиття необхідних заходів.

 

6.4.6. Інформувати територіальну державну інспекцію праці у Дніпропетровській області стосовно фактів порушень термінів виплати заробітної плати та відповідних зобов’язань за колективними договорами, угодами.

 

6.4.7. Здійснювати роз’яснювальну роботу щодо практики звернення працівників освіти до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань в організаціях, установах галузі.

 

6.4.8. Координувати діяльність територіальних органів Профспілки щодо здійснення контролю за проведенням індексації грошових доходів працівників, осіб, які навчаються, у зв’язку із змінами цін на споживчі товари та послуги, компенсації втрат частини заробітної плати, пов’язаних із порушенням термінів її виплати.

 

7.Охорона праці та здоров’я

 

7.1. Головне управління освіти і науки облдежадміністрації зобов’язується:

 

7.1.1. Забезпечити виконання керівниками закладів освіти і науки вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 563 від 1 серпня 2001 року та виконання вимог, передбачених Законом України “Про охорону праці”.

 

7.1.2. Щорічно заслуховувати на засіданні колегії головного управління освіти і науки облдержадміністрації за участю представників Профспілки питання створення належних умов, безпеки праці і навчання та вжиття заходів щодо попередження травматизму і професійної захворюваності.

 

7.1.3. Проводити один раз на три роки навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, радіаційна безпека тощо) посадових осіб, спеціалістів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, працівників галузі відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

 

7.1.4. Забезпечувати виділення коштів на проведення профілактичних заходів з охорони праці в кошторисах вищих навчальних закладів в обсязі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до положень ст. 19 Закону України “Про охорону праці”.

 

7.1.5. Забезпечити контроль за станом пожежної безпеки в закладах освіти і науки, студентських гуртожитках.

 

7.1.6. Створити та забезпечити роботу галузевого кабінету з охорони праці відповідно до Рекомендацій щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, затверджених Держгірпромнаглядом 16 січня 2008 року.

 

7.1.7. Забезпечити заклади освіти та науки нормативно-правовими актами з охорони праці.

 

7.1.8. Забезпечити безкоштовне проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками установ і закладів рсвіти.

 

7.2. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти і науки, виборним профспілковим органам:

 

7.2.1. Враховувати під час розробки та укладання колективних договорів спільні рекомендації державних органів влади і обкому Профспілки працівників освіти і науки України щодо змісту розділу “Охорона праці”.

 

7.2.2. Забезпечити фінансування атестації робочих місць з несприятливими умовами праці відповідно до чинного законодавства та розробити за її результатами заходи щодо покращання умов праці, включивши їх в колективні договори.

 

7.2.3. Включати в колективні договори закладів освіти і науки зобов’язання щодо: - забезпечення працюючих в шкідливих умовах відповідними пільгами і компенсаціями (лікувально-профілактичне харчування, молоко тощо); - видачі спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів; - здійснення доплат працівникам за роботу у шкідливих і важких умовах праці (додаток № 2); - надання щорічних додаткових відпусток за роботу у шкідливих і важких умовах праці (додаток № 3); - надання щорічних додаткових відпусток за особливий характер праці (додаток № 4).

 

7.2.4. Передбачати в кошторисах навчальних закладів необхідні видатки для фінансування профілактичних заходів з охорони праці відповідно до ст.19 Закону України “Про охорону праці”, в тому числі для проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442.

 

7.2.5. Передбачати в штатних розписах навчальних закладів та установ освіти з кількістю працюючих 50 і більше осіб посаду спеціаліста служби охорони праці відповідно до норм ст. 15 Закону України “Про охорону праці” та рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2010 року.

 

7.2.6. Розробити і забезпечити виконання заходів щодо подальшої безпечної експлуатації виробничих будівель і споруд, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, інших засобів виробництва, які не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці.

 

7.2.7. Вивести із експлуатації аварійні приміщення будівель та домогтися виведення котелень з підвальних приміщень.

 

7.2.8. Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

 

7.2.9. Організувати громадські огляди -конкурси з питань охорони праці, прийняти участь в проведенні Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27 квітня 2004 року.

 

7.2.10. Розробити заходи, спрямовані на оснащення вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності автономними міні-котельнями, впровадження енергозберігаючих технологій, забезпечення функціонування систем водо-, енерго-, теплопостачання та інженерних мереж.

 

7.3. Сторони Угоди:

 

7.3.1. Сприятимуть виділенню коштів з бюджетів усіх рівнів в обсязі не менше як 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до ст. 19 Закону України “Про охорону праці”.

 

7.3.2. Забезпечать контроль: - за виконанням заходів щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України “Про охорону праці”, інших нормативно-правових актів з охорони праці; - за реалізацією заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами, угодами в закладах освіти і науки, за безпечною експлуатацією будівель і споруд установ і закладів освіти та науки, якістю проведення технічної інвентаризації, планового попереджувального ремонту.

 

7.4. Обком Профспілки працівників освіти і науки України:

 

7.4.1. Забезпечить спільно з членськими організаціями Профспілки ефективний громадський контроль за додержанням передбачених нормативними актами з питань охорони праці вимог щодо поліпшення умов, безпеки праці та навчання, створення належного виробничого побуту, виконання заходів соціального захисту працюючих та осіб, які навчаються, відповідно до положень колективних договорів, угод.

 

7.4.2. Організує навчання профспілкового активу, представників профспілки з питань охорони праці, щодо підвищення рівня громадського контролю за виконанням керівниками установ і закладів галузі вимог законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці.

 

7.4.3. Забезпечить участь представників Профспілки у роботі комісій з розслідування причин нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо їх попередження та вирішенні питань, пов’язаних з профілактикою ушкодження здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

 

7.4.4. Сприятиме здійсненню відповідних заходів під час щорічного проведення Всесвітнього дня охорони праці.

 

7.4.5. Забезпечить територіальні комітети Профспілки нормативно-правовими документами з питань охорони праці.

 

8. Соціальні гарантії, пільги, компенсації

 

8.1. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації зобов’язується:

 

8.1.1. Домагатися безумовного забезпечення педагогічним, науково-педагогічним, науковим та іншим працівникам галузі, а також особам, які навчаються, гарантій, передбачених чинним законодавством.

 

8.1.2. Вживати заходів для безумовного надання відповідно до чинного законодавства: - випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш ніж на три роки договір про роботу в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, грошової допомоги в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати; - молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу після закінчення навчального закладу, відпустки тривалістю 30 календарних днів з виплатою при цьому допомоги у розмірі мінімальної академічної або соціальної стипендії, але не нижче розміру стипендії, яку вони отримували в останній місяць навчання у вищому навчальному закладі (крім додаткової соціальної стипендії, що виплачується особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи), за рахунок замовника.

 

8.1.3. Вживати заходів для вирішення в установленому порядку питання щодо: - встановлення доплати протягом трьох років за першим місцем роботи педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості; - поширення постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. № 1361 “Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів” на випускників педагогічних вищих навчальних закладів, які уклали договір про роботу в дошкільних, позашкільних та інших типах навчальних закладів.

 

8.1.4. Вжити заходів для забезпечення додаткового матеріального заохочення молодих спеціалістів з числа педагогічних працівників, які одержали після закінчення вищих навчальних закладів диплом з відзнакою.

 

8.1.5. Вжити заходів для забезпечення молодих спеціалістів з числа педагогічних працівників методичною літературою та посібниками.

 

8.1.6. Сприяти вирішенню питань щодо регулярного безоплатного підвезення у сільській місцевості до місця роботи і додому педагогічних працівників.

 

8.1.7. Вживати заходів для забезпечення пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів усіх форм власності та учнів професійно-технічних навчальних закладів упродовж календарного року.

 

8.1.8. Вжити заходів для поліпшення житлового забезпечення педагогічних, науково-педагогічних працівників та пільгового кредитування спорудження ними житла.

 

8.1.9. Вживати заходів для поліпшення якості організації спортивно-масових заходів із студентами в позанавчальний час та в гуртожитках. Сприяти розширенню мережі, збереженню, функціонуванню та розвитку: - об’єктів соціальної сфери, мережі культурно-освітніх, оздоровчих закладів, спортивних споруд галузі; - санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти.

 

8.1.10. Забезпечити реалізацію прав студентської та учнівської молоді на безоплатне і пільгове користування об’єктами культури, фізкультури і спорту.

 

8.1.11. Здійснити заходи щодо забезпечення потреби вищих та професійно-технічних навчальних закладів у сучасних студентських та учнівських гуртожитках.

 

8.1.12. Вжити заходів, спрямованих на створення та обладнання в студентських та учнівських гуртожитках кімнат для самопідготовки, відпочинку, занять фізкультурою і спортом, пральних кімнат тощо, відповідно до Державних будівельних норм України від 18 травня 2005 року.

 

8.2. Сторони Угоди домовилися:

 

8.2.1. Вживати заходів для збереження в наступних роках передбачених ст. 57 Закону України „Про освіту” гарантій щодо оплати праці та забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей безоплатним житлом з опаленням і освітленням.

 

8.2.2. Вживати заходів для запровадження нових підходів щодо визначення розміру пенсій педагогічним працівникам на рівні 80–90 відсотків заробітної плати та забезпечення призначення пенсій за вислугу років.

 

8.2.3. Спрямовувати роботу на забезпечення дотримання чинного законодавства: - у сфері трудових відносин; - при забезпеченні соціальних гарантій і пільг для працівників освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі освіти; - молодим спеціалістам у разі переїзду їх у іншу місцевість у зв’язку з направленням на роботу у порядку розподілу після закінчення навчального закладу, аспірантури.

 

8.2.4. Здійснювати перепрофілювання, закриття, ліквідацію, а також зміну форм власності об’єктів соціально-культурної сфери лише за згодою відповідної профспілкової організації.

 

8.2.5. Сприяти вирішенню питань щодо надання пільгових путівок на лікування освітянам, в тому числі студентам, аспірантам, докторантам, які цього потребують, регіональними відділеннями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 

8.2.6. Вживати спільних заходів для впровадження недержавного пенсійного забезпечення та обов’язкового професійного страхування працівників освіти.

 

8.2.7. Вживати заходів для недопущення звуження прав педагогічних працівників, які мають право на пенсію за вислугу років, при запровадженні пенсійного професійного страхування.

 

8.2.8. Вживати заходів для вирішення питання щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування студентів.

 

8.2.9. Розробити спільні заходи щодо забезпечення реалізації законних прав та інтересів працівників освіти та осіб, які навчаються, у сфері духовного, культурно-освітнього та фізичного розвитку, підтримки провідних творчих колективів та аматорських спортивних команд, організації відпочинку і дозвілля.

 

8.2.10. Організовувати проведення галузевих спартакіад серед працівників освіти та студентів.

 

8.2.11. Сприяти залученню освітянських та студентських колективів до участі у місцевих, міжрегіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності.

 

8.2.12. Домагатися фінансового забезпечення реалізації статті 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” в частині відрахування навчальними закладами, установами освіти і науки профспілковим організаціям коштів на проведення в трудових колективах культурно-масової та оздоровчої роботи, раціонального їх використання.

 

8.2.13. Домагатися вирішення питання щодо нарахування пенсій науково-педагогічним і науковим працівникам з урахуванням заробітної плати за роботу на умовах сумісництва.

 

8.2.14. Вживати заходів для наближення розміру стипендії студентам та учням професійно-технічних навчальних закладів до прожиткового мінімуму.

 

8.2.15. Забезпечити виділення коштів для реалізації програм оздоровлення осіб, які навчаються, а також дітей працівників освіти в літній та канікулярний періоди.

 

8.3. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти і науки:

 

8.3.1. Забезпечити надання відповідно до ст. 57 Закону України „Про освіту”: - педагогічним працівникам, в тому числі вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток педагогічним та науково-педагогічним працівникам у розмірі одного посадового окладу; - педагогічним працівникам, в тому числі вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, надбавок за вислугу років.

 

8.3.2. Забезпечити надання всім категоріям працівників, включаючи педагогічних і науково-педагогічних, матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік (матеріальна допомога на поховання зазначеним вище розміром не обмежується), виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30 серпня 2002 року.

 

8.3.3. Забезпечити: - оплату простою працівникам, в тому числі непедагогічним, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу); - оплату праці вчителів, вихователів, у тому числі груп продовженого дня, вихователів дошкільних навчальних закладів, музичних керівників, викладачів у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

 

8.3.4. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за рахунок власних коштів відповідно до п. 5 ст. 57 Закону України „Про освіту”.

 

8.3.5. Надавати при виході на пенсію допомогу: - науково-педагогічним та науковим працівникам – у розмірі шести посадових окладів з урахуванням надбавок, доплат; - іншим категоріям працівників – у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок власних коштів установи на умовах колективних договорів.

 

8.3.6. Сприяти наданню педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівникам пільг з оплати за навчання їхніх дітей у дошкільних, вищих навчальних закладах.

 

8.3.7. Вживати заходів, спрямованих на: - виконання регіональних програм забезпечення житлом педагогічних і науково-педагогічних працівників; - безумовне дотримання чинного законодавства щодо забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа безоплатним житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм; - забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення педагогічних працівників до місця роботи і додому.

 

8.3.8. Забезпечувати компенсацію працівникам вартості бланків особистих медичних книжок та витратних матеріалів для проведення лабораторних досліджень на умовах колективних договорів.

 

8.3.9. При укладенні колективних договорів передбачати норми щодо соціального захисту ветеранів праці.

 

8.3.10. Відраховувати профспілковим комітетам відповідно до ст. 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

 

8.3.11. Спрямовувати на заохочення учнів, студентів, аспірантів, докторантів за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій роботі, надання їм матеріальної допомоги та преміювання не менше як 10 відсотків коштів стипендіального фонду, передбаченого кошторисом навчального закладу.

 

8.3.12. Забезпечити своєчасну виплату соціальних та академічних стипендій студентам та учням навчальних закладів.

 

8.4. Обком Профспілки працівників освіти і науки України зобов’язується:

 

8.4.1. Вжити заходів для активізації діяльності територіальних органів Профспілки з метою безумовного забезпечення соціальних гарантій, пільг та компенсацій, передбачених Угодою.

 

8.4.2. Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи в первинних профспілкових організаціях щодо трудових прав, пенсійного забезпечення працівників галузі, соціального страхування, надавати членам Профспілки відповідну безкоштовну правову допомогу. 9. Розвиток соціального партнерства

 

9.1. З метою подальшого розвитку соціального партнерства в галузі сторони Угоди домовились про наступне:

 

9.1.1. Сприяти підготовці і прийняттю законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють соціально-трудові відносини в галузі освіти. При розгляді та поданні до Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади проектів нормативно-правових актів, які стосуються трудових відносин або соціального захисту працівників галузі та студентів, враховувати позицію іншої сторони.

 

9.1.2. В межах повноважень вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи, відповідним органам державної влади, ЦК Профспілки, Федерації профспілок України до проектів законів, діючих законодавчих та нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери.

 

9.1.3. Сприяти: - укладенню колективних договорів в усіх закладах освіти і науки, на які поширюється дія Угоди; - впровадженню та поширенню практики проведення попередньої експертизи проектів колективних договорів щодо їх відповідності нормам законодавства, Генеральної, Галузевої угод; - укладення угод на територіальному рівні.

 

9.1.4. Представники головного управління освіти і науки облдержадміністрації, органів управління освітою, керівники закладів освіти і науки на запрошення профспілкових органів братимуть участь в заходах Профспілки, які спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав працівників та студентів. Представники Профспілки запрошуються на засідання відповідних органів управління освітою.

 

9.2. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, органи управління освітою, керівники закладів освіти і науки:

 

9.2.1. Забезпечать відповідне погодження з обкомом Профспілки, відповідними комітетами (радами) Профспілки на місцях нормативних актів, які стосуються прав та інтересів працівників та осіб, які навчаються, у сфері трудових, соціально-економічних відносин.

 

9.2.2. Надаватимуть відповідним комітетам Профспілки інформацію щодо соціально-економічного розвитку галузі, стану фінансування закладів, підпорядкованих головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації, результатів їх діяльності, заборгованості із виплати заробітної плати і стипендії, реалізації трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників і осіб, які навчаються.

 

9.2.3. Сприятимуть профспілковим організаціям у забезпеченні навчання учасників колективних переговорів на всіх рівнях, проведенні з цією метою семінарів, спеціальних навчальних курсів, фінансуванні відповідних заходів.

 

9.2.4. Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, обком Профспілки спрямовуватимуть діяльність органів управління освітою, керівників закладів освіти і науки, комітетів Профспілки на виконання зобов’язань за цією Угодою.

 

10. Сприяння роботі Профспілки з питань соціально-економічного захисту працівників освіти,осіб, які навчаються, підвищення ефективності їх діяльності

 

10.1 Головне управління освіти і науки облдержадміністрації зобов’язується:

 

10.1.1. Забезпечувати в закладах освіти, науки права та гарантії діяльності Профспілки, її організаційних ланок, відповідно до Конституції України, Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації Праці.

 

10.1.2. Не допускати втручання керівників установ, закладів освіти і науки у статутну діяльність організаційних ланок Профспілки працівників освіти і науки України, передбачену чинним законодавством.

 

10.1.3. Вводити до складу колегії головного управління освіти і науки облдержадміністрації представників обкому Профспілки освіти і науки України на підставі Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569.

 

10.1.4. Рекомендувати головному управлінню, управлінням (відділам) освіти і науки міських рад, районних державних адміністрацій: - вводити до складу колегій, атестаційних комісій, робочих та дорадчих органів представників Профспілки; - утримуватись від будь-яких дій, що можуть бути розцінені як втручання у статутну діяльність Профспілки; - створювати умови для безперешкодного доступу уповноважених профспілкових представників до закладів освіти і науки, органів виконавчої влади, до компетенції яких відносяться питання прийняття рішень з порушених питань у сфері соціально-трудових відносин.

 

10.1.5. Забезпечувати в закладах освіти і науки безготівковий порядок сплати членських профспілкових внесків згідно з особистими заявами членів Профспілки працівників освіти і науки України з подальшим їх перерахуванням на рахунки відповідних профспілкових органів або транзитні рахунки профспілкових органів не пізніше трьох банківських днів після виплати заробітної плати працівникам та стипендії студентам, іншим особам, які навчаються.

 

10.1.6. Сприяти навчанню профспілкових кадрів та активу, підвищенню їх кваліфікації.

 

10.1.7. Вивчити можливість включення в програму курсу «Людина і суспільство» тем профспілкових уроків для старшокласників.

 

10.1.8. Сприяти наданню у безоплатне користування профспілковим комітетам вищих навчальних закладів, обласному і територіальним комітетам і радам Профспілки приміщень з усім необхідним обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною, зв’язком (в т.ч. електронна пошта, Internet) для взаємного обміну інформацією.

 

10.2. Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти і науки :

 

10.2.1 Забезпечувати вільний вхід до закладів та установ освіти і науки представників Профспілки працівників освіти і науки України, їх доступ до робочих місць, місць зібрання членів Профспілки, можливість зустрічі та спілкування з працівниками і студентами, іншими особами, які навчаються.

 

10.2.2. Поширювати пільги і винагороди, що застосовуються в закладі, на штатних профспілкових працівників згідно з колективними договорами.

 

10.2.3. Встановлювати головам профспілкових організацій, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах, щорічну винагороду в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) за активну і сумлінну працю із захисту прав та інтересів працівників.

 

10.2.5. Долучати представників профспілкових організацій до роботи в дорадчих та робочих органах.

 

10.3. Обком Профспілки працівників освіти і науки України зобов’язується:

 

10.3.1. Сприяти розробці концепції формування позитивного іміджу Профспілки працівників освіти і науки України.

 

10.3.2. Посилити роз’яснювальну роботу щодо діяльності Профспілки працівників освіти і науки України, її виборних органів щодо захисту членів профспілки шляхом підвищення ролі профспілкових зборів, активізації роботи постійних комісій профкомів, інформування членів профспілки.

 

10.3.3. Своєчасно доводити до відома комітетів (рад) Профспілки зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників освіти, науки та осіб, які навчаються.

 

10.3.4. Спрямовувати роботу комітетів (рад) Профспілки на організацію контролю за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, умов, нормування праці, розподілу навчального навантаження, за додержанням в закладах та установах освіти і науки трудового законодавства.

 

10.3.5 Проводити роз’яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій працівників, студентів, інших осіб, які навчаються, а також методів і форм їх захисту через засоби масової інформації, безпосередньо в трудових та студентських і учнівських колективах.

 

10.3.6. Посилити особисту відповідальність керівників виборних профспілкових органів стосовно питань захисту порушених законних прав та інтересів членів Профспілки.

 

10.3.7. Сприяти реалізації права профспілкових органів, передбаченого ст. 45 КЗпП України, щодо висунення вимоги власникам або уповноваженим ними органам про розірвання трудового договору (контракту) з керівником установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, колективні договори та угоди.

 

10.3.8. Активізувати роботу, спрямовану на ініціювання виборними профспілковими органами переговорів щодо укладення угод, колективних договорів.

 

10.3.9. Організувати надання допомоги виборним органам Профспілки у проведенні колдоговірної кампанії з метою забезпечення: - відповідності законодавству норм колективних договорів, зокрема з питань оплати праці, режиму роботи, охорони праці, надання відпусток, житлово-побутового забезпечення, оздоровлення, відпочинку тощо; - відповідальності сторін за невиконання умов колективних договорів; - вирішення через колективні договори питань, не врегульованих чинним законодавством.

 

10.3.10. Узагальнити та поширити практику роботи виборних органів Профспілки щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю.

 

10.3.11. Налагодити співпрацю виборних органів Профспілки з територіальною державною інспекцією праці у Дніпропетровській області з метою забезпечення контролю за додержанням чинного трудового законодавства.

 

10.3.12 Сприяти поширенню практики представлення виборними органами Профспілки інтересів членів Профспілки при розгляді їх трудових спорів у комісіях по трудових спорах, судах.

 

10.3.13. Інформувати головне управління освіти і науки облдержадміністрації про факти порушення гарантій та прав діяльності Профспілки в закладах освіти і науки з метою вжиття відповідних заходів.

 

10.3.14. Забезпечити попереднє інформування головного управління освіти і науки облдержадміністрації перед направленням звернення до правоохоронних органів з приводу порушення гарантій та прав діяльності Профспілки.

 

11. Контроль за виконанням Угоди та відповідальності сторін

 

11.1. Контроль за виконанням Угоди здійснюється спільною комісією Сторін (додаток № 5).

 

11.2. Сторони забезпечують контроль за виконанням цієї Угоди, колективних договорів і угод на місцях. Не рідше одного разу на рік аналізують і узагальнюють хід виконання Угоди, у разі невиконання окремих положень здійснюють додаткові заходи щодо їх реалізації.

 

11.3. Угода підписана у трьох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

 

 

 

 

 

Начальник головного управління освіти і науки України

Дніпропетровської обласної державної адміністрації                                                        Г.Б.Мегега

 

Голова Дніпропетровського обкому Профспілки

працівників освіти і науки                                                                                                            Г.В. Бєлікова