Друк

З текстом листа можна ознайомитись тут:


 

03.10.2012   № 02-7/489

Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок

і профоб’єднань для ведення колективних переговорів

та соціального діалогу на національному рівні

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України зазначає, що проект Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція), розроблений за дорученням Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова згідно з протоколом № 5 засідання Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року, на розгляд та погодження до галузевої профспілки, як соціального партнера Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, не надходив.

При цьому слід зазначити, що ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вже вносив постатейні зауваження та пропозиції до низки редакцій законопроекту «Про вищу освіту», частина з яких врахована в цьому законопроекті.

Однак аналіз зазначеного проекту закону, проведеного, на жаль, в стислі терміни, засвідчує, що як і в попередніх варіантах, в ньому не відображено низки пропозицій, які були підтримані як учасниками засідання ради вищої школи ЦК профспілки, так і під час опрацювання в міністерстві робочою групою, до складу якої входили представники ЦК Профспілки, а також профспілковим активом вищих навчальних закладів у вересні поточного року.

В першу чергу зауваження та пропозиції стосуються питань соціально-економічного захисту студентської молоді та науково-педагогічних, педагогічних працівників.

Положення законопроекту стосовно виготовлення документів про освіту необхідно привести у відповідність з нормами ст. 27 Закону України «Про освіту», що забезпечить вимоги ст. 22 Конституції України про недопущення звуження змісту прав громадян при прийнятті нових законів та внесенні змін до чинних.

З метою недопущення порушення права студентів, які отримали ступінь бакалавра, на стипендіальне забезпечення впродовж літніх місяців законопроект потребує доповнення положеннями щодо забезпечення студентів, які навчалися на бюджетній основі та отримали ступінь бакалавра, грошовою допомогою.

Потребує врегулювання питання зайнятості випускників бакалаврату на період до зарахування їх на навчання для здобуття ступеня магістра.

З метою законодавчого врегулювання питання стипендіального забезпечення осіб, які навчаються, та дотримання положень ст.2 Закону України «Про прожитковий мінімум» доповнити законопроект положеннями забезпечення здобувачів вищої освіти академічними та соціальними стипендіями, в тому числі в канікулярний період.

Необхідно законодавчо врегулювати питання матеріального забезпечення молодих спеціалістів при їх працевлаштуванні, зокрема передбачити державні гарантії надання роботи за фахом на період не менше трьох років молодим спеціалістам - випускникам вищих навчальних закладів, потреба в яких була визначена державним замовленням в частині надання відпустки, виплати допомоги при направленні на роботу, забезпечення житлом, підвищеної оплати тим, які закінчили вищі навчальні заклади з відзнакою тощо.

Стосовно випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю, передбачити надання при працевлаштуванні на роботу в навчальні заклади різних типів підвищеної одноразової допомоги для їх облаштування.

Відповідні статті потребують доповнення такими структурними підрозділами, як лікувально-профілактичні установи (санаторії-профілакторії), студентські спортивно-оздоровчі табори, здоровпункти.

Законопроект необхідно доповнити положеннями про надання педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам гарантій та пільг, встановлених законами, зокрема щодо забезпечення гарантованого рівня посадових окладів та ставок заробітної плати, їх підвищення за наукові ступені, вчені звання (замість встановлення доплат за такі ступені та звання), виплату надбавок за вислугу років, доплат та інших винагород відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту».

Визначення статусу педагогічних та науково-педагогічних працівників, зокрема вимоги про їх основне місце роботи - унеможливлюють віднесення до цих категорій працівників тих осіб, які посідають аналогічні посади (викладачів, методистів тощо) у інших вищих навчальних закладах, а також поза основним місцем роботи. З метою усунення такої неоднозначності, а також забезпечення статусу педагогічного працівника особам, які посідають посади завідуючих навчальними, начально-методичними частинами, методистів, завідуючих навчальними лабораторіями, практичних психологів, майстрів виробничого навчання в університетах, академіях, інститутах, коледжах, відповідні статті потребують доопрацювання. Перелік науково-педагогічних працівників потребує доповнення такими посадами як завідувач аспірантури, ординатури, інтернатури, підготовчого відділення, курсів.

Недоцільним є введення посади голови циклової комісії. За майже 10-річний період дії чинного закону така посада фактично не була включена до переліку посад педагогічних працівників та до штатів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації. На даний час педагогічним працівникам, які здійснюють керівництво цикловими комісіями, як винагорода за таку роботу, виплачуються доплати, розмір яких має бути збільшено шляхом унормування через положення зазначеного законопроекту.

Потребують вилучення з переліку посад науково-педагогічних та педагогічних працівників посади завідувача бібліотеки та наукового працівника бібліотеки, оскільки згідно із Законом України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» ці посади належать до наукових працівників.

Вимагає врегулювання питання кваліфікаційних характеристик та кваліфікаційних вимог за посадами педагогічних і науково-педагогічних працівників шляхом надання повноважень спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади у галузі освіти і науки, молоді та спорту за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі праці та соціальної політики на їх розробку та затвердження. Їх відсутність унеможливлює забезпечення трудових прав та обов’язків працівників, які посідають ці посади.

Стосовно врегулювання питання робочого часу науково-педагогічних працівників необхідно передбачити норму про встановлення скороченої тривалості робочого часу в середньому 6 годин на день або 36 годин на тиждень.

Потребує врегулювання питання встановлення максимального обсягу навчального навантаження науково-педагогічних працівників на ставку не більше 720 академічних годин впродовж навчального року. Доцільно надати право вищим навчальним закладам встановлювати мінімальний та максимальний обсяг навчального навантаження за кожною із посад науково-педагогічних працівників.

Педагогічне навантаження викладачів коледжів має складатися з навчального навантаження в обсязі 720 годин на рік на тарифну ставку, а також виконання інших видів педагогічної роботи, за які встановлюються доплати  у розмірі від 15 до 25 відсотків тарифної ставки.

Необхідно передбачити норму про встановлення викладачам педагогічного навантаження обсягом менше тарифної ставки та його перерозподілу протягом навчального року за їх письмовою згодою.

З метою недопущення звуження прав педагогічних і науково-педагогічних працівників, а також забезпечення реалізації положень з Національної доктрини розвитку освіти» передбачити в законопроекті норми щодо гарантій на забезпечення житлом, в тому числі службовим; пенсійне забезпечення педагогічних працівників на рівні 80-90 відсотків заробітної плати.

Для забезпечення інтеграції наукової та науково-педагогічної діяльності доцільно передбачити норму про зарахування науково-педагогічним, педагогічним працівникам до педагогічного стажу часу наукової роботи.

Стосовно оплати за навчання, то зміна розміру оплати за надання освітніх послуг має бути пов’язана із собівартістю наданих послуг, з урахуванням прогнозного рівня інфляції на наступні роки навчання, а не рівня інфляції за попередній рік.

Законопроект потребує доповнення нормами щодо врегулювання через норми Статуту правовідносин з профспілковими організаціями. До повноважень керівника необхідно віднести такі, як створення умов та сприяння роботі профспілкових організацій відповідно до законодавства. До форм роботи органів студентського самоврядування мають бути віднесені також студентські профспілкові органи.

Разом з тим не можна погодитись з нормами щодо обов’язкової участі всіх студентів у студентському самоврядуванні. Положення щодо принципів добровільності в діяльності органів студентського самоврядування та охоплення усіх студентів студентським самоврядуванням є взаємовиключними. Обов’язкове внесення кожним студентом членського внеску в розмірі не більше 1 відсотка прожиткового мінімуму фактично є запровадженням певного виду податку з кожного студента.

Не можуть бути підтримані положення щодо формування державного замовлення на підготовку фахівців ступенів молодшого спеціаліста та бакалавра в обсязі не менше 51 відсотка випускників загальноосвітніх шкіл, які закінчили в поточному році загальноосвітні навчальні заклади, а також підготовку фахівців ступеня магістра в обсязі не менше 50 відсотків осіб, які в поточному році здобудуть ступінь бакалавра. Їх запровадження призведе до порушення прав громадян на здобуття безоплатно вищої освіти, особливо  другого рівня. Крім того є сумнівним узгодження цих нормативів із пропозиціями щодо забезпечення фінансування за рахунок видатків Державного бюджету в обсягах, необхідних для забезпечення на кожні десять тисяч населення навчання не менше ста вісімдесяти студентів.

Зважаючи на викладене, законопроект потребує доопрацювання і в даний час не може бути підтримано.

 

 

Голова Профспілки                                                                                                                                  Г.Ф.Труханов

 


Завантажити проект Закону України про Вищу освіту - proekt_zakonu_pro_vihsu_osvitu

Завантажити зауваження до проекту Закону України про Вищу освіту - zauvagennia_do_proektu_pro_osvitu

 

 

Fashion Journal